Kostenraming

De schoolbehoeften
Alles wat uw kind nodig heeft om de ontwikkelingsdoelen (kleuters) of de eindtermen (lagere school) te behalen, wordt u gratis ter beschikking gesteld door de school.
Bij verlies of moedwillig stuk maken van schoolbehoeften, vragen wij een vergoeding.
Het enige dat u zelf aankoopt is de boekentas, de pennenzak, de turn- en zwemkledij en enkele mappen.
U krijgt, bij het begin van het schooljaar, een overzicht met de materialen die uw kind nodig heeft in de klas.

De scherpe maximumfactuur: voor materialen en activiteiten
De Vlaamse Overheid bepaalt jaarlijks een bedrag dat wij u mogen aanrekenen voor het verrijken van ons onderwijsaanbod (zwemmen, uitstappen, toneelvoorstellingen, …).
Voor het schooljaar 2022-2023 is het bedrag vastgelegd op € 50 per kleuter en € 95 per leerling van de lagere school.
We zullen een deel van dit bedrag opvragen in de loop van de maand september of meteen nadat uw kind is ingestapt. Een tweede deel van dit bedrag vragen wij op in de maand februari.

De minder scherpe maximumfactuur: voor meerdaagse uitstappen
In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. Wij mogen als school dan ook geen bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen in de kleuterschool. Wij organiseren daarom ook geen meerdaagse uitstappen in de kleuterschool.
Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen.
Geïndexeerd bedrag van de minder scherpe maximumfactuur in het schooljaar 2022-2023: 480 euro