Zorgcoördinator Kleuters

WIJ TRACHTEN IN ONZE SCHOOL EEN ZORGZAAM KLIMAAT TE CREEREN.
Een kind met specifieke leer- en/of ontwikkelingsproblemen goed opvangen in een gewone basisschool is slechts mogelijk indien deze opvang gedragen wordt door een collectief zorgbeleid, waar iedere deelnemer in het onderwijsgebeuren op school achter staat.

Een goed zorgbeleid steunt ons inziens op de volgende peilers:

A. Zorginitiatieven op niveau van de school:

a. preventieve en structurele componenten.

Onze school probeert ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen in de school en in de klas.

b. persoonsgerichte, meer curatieve componenten.

Hoe gaat onze school leerlingen met problemen opvangen en begeleiden, zodat ze zich weer goed gaan voelen in de klas?

Hierbij is het zeer belangrijk dat pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar gemaakt worden en dat er gestreefd wordt naar een gelijkgerichte aanpak binnen onze school. Complementair aan dit intern overleg is de organisatie van de samenwerking met externen (CLB, logopediste,…). Zeer belangrijk hierbij is het stimuleren van de ouderbetrokkenheid.

B. Zorginitiatieven op niveau van de leerkracht:

Tijdens zorgoverlegmomenten, MDO’s of klassenraden kan er samen naar een antwoord gezocht worden voor vragen en het oplossen van diverse problemen. De gelijkwaardige deskundige inbreng is zeer belangrijk om een goede relatie tussen de klasleerkracht en de zorgcoördinator op te bouwen.

C. Zorginitiatieven op niveau van de leerlingen:

Complementair aan de coaching van de leraar en de coördinatie van de zorg wordt ervoor gezorgd dat de leerlingen de extra ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De begeleidingen kunnen individueel of in groep gebeuren en vinden zo snel mogelijk plaats. Daar waar de begeleiding in de klas niet volstaat, kan het kind individueel begeleid worden, ook buiten de klascontext, m.a.w. wanneer het probleem de draagkracht van de klasleerkracht overstijgt, kan zorg via enkele gerichte interventies tijdelijk worden overgenomen buiten de klascontext.